Kategoriler
Makaleler

Şems-i Sivâsî’nin Hayır ve İlmî Eserleri

 

 

                       

Yusuf Meral

           Hz.Şems’in hayratları arasında; Sivas’ın Gözenek ve Kıldır köylerinde birer camii, Sivas’da  Güdük Minare’nin doğusunda mescit, Sivas’ta bir mektep, 2 köprü ( Biri Çermik Suyu, diğeri Kızılırmak üzerindedir.) ve iki çeşme bulunmakta olan ulu bir zattır.

Hazret; yazdığı mesnevilerle ‘hamse’ sahibi olmuş velud bir zattır.

Arapça ve Farsça’ya, ana dili  olan  Türkçe kadar hakim olan Hz. Şems’in;  Mensur ve Manzum olmak üzere 40’a yakın eseri bulunmaktadır.

 1. A) MANZUM ESERLERİ

 

 • Gülşen-Âbâd (Bahâru’s- sûfiyye)
 • Heşt- Behişt
 • Menâsik-i Hacc
 • Süleymân’ıye ( Süleymân-nâme)
 • Mir’âtü’l Ahlâk ve Müşevviku’l-Eşvâk
 • İbret-nümâ (Terceme-i İlâhî- nâme-i Attâr)
 • Divân-ı Şemsi ( İlâhiyyât ve Gazeliyyât)
 • Mevlid-i Nebî
 • Menâkıb-ı İmâm-ı Âzâm
 • Terceme-i Kaside-i Bürde
 • Terceme-i Mantıku’t Tayr-ı Şeyh Attâr
 • Şerh-i Gazelliyât-ı Sultân-ı Sâlîs
 • İrşâdü’l Avâm
 • Kitâbü’l Hıyâz Min Sevb Gamâmu’l-Feyyâz
 • Mir’atü’l- Eşvâk
 • Terceme-i İlâhî Nâme-i şeyh
 • Terceme-i Pend-Nâme-i Şeyh Attâr

 

 1. B) MENSUR ESERLERİ

a)Türkçe Mensur  Eserleri:

1-Menâkıb-ı Çehâr-ı  Yâr-ı Güzîn

2-İrşâdü’l Avâm

3-Nakd-i Hâtır ( Nakd’ül Hâtır )

4-Es-Safâyıh Fî Tercümeti’l Levâyıh

5-Dâiretü’l- Usûl

6-Menâzilü’l- ârifîn

7-Umdetü’l Edîp Fi’t- Te’allümi Ve’t te’dîb

8-Emr-i İlâhî ve Hüccet-i İlâhi

9-Kıssa-i Mûsa ve Hızır

 b)Arapça Mensur Eserleri

1-Zübdetü’l- Esrâr Fî Şerh-i Muhtasari’l- Menâp

2-Hallü’l- Meâkıdi’l Kavâid  (Kavâid’l- İ’râb Şerhi )

3-Şerh’i Kelimatü Kummeyl İbn-i Ziyâd

4-Menâkıb-ı Nu’mân

5-Risâletü’t- Te’vîl

6-Meclis

7-El Camiü’n- Nüfûs

8-Letâyifü’l- Âyât ve Nukûşu’l  Beyyinâd

9-Cilâ-i Uyûnu’l Arâisü’l Muhaddara’ yı gösterebiliriz. Bu eserlerin Pek çokları yayımlanmış olup,nüshaları İstanbul veSivas kütüphanelerinde mevcuttur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir